Stárci

Spoločne pre zachovanie a rozvoj lokálnej kultúrnej identity

 

    

ifx83c108ef5a137d43_eduresized_Banner_uzky.jpg

Názov: „Spoločne pre zachovanie a rozvoj lokálnej kultúrnej identity“

Podporené z programu: Intereg V-A, Slovenská republika – Česká republika

Kód  malého projektu:   SK/FMP/11b/10/003

Konečný užívateľ/žiadateľ: Obec Veličná, Veličná 162, 027 54  Veličná okres Dolný Kubín,                                                Slovenská republika

Hlavný cezhraničný partner: Obec Vrbice, Vrbice 89, 691 09  Vrbice, Česká republika

Trvanie projektu: 06/2022 – 11/2022

Oprávnené výdavky: celkom: 21.632,00 EUR z toho finančný príspevok z EFRR 18.387,20 EUR,  výška príspevku zo Štátneho rozpočtu SR 2.163,20 EUR

Program spolupráce:              Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                             3.Rozvoj miestnych iniciatív

Investičná priorita:                  5.Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b) 

Špecifický cieľ:                        3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov        

Popis projektu:

Predkladaný projekt  je zameraný na účelné poznávanie a propagovanie prvkov lokálnej histórie, ktoré sú pre obidve partnerské obce i širšie územie významné, na prezentovanie výnimočných osobností a ich posolstiev v oblasti spoločenského, kultúrneho a umeleckého (najmä literárneho a výtvarného), vedeckého i duchovného života a na revitalizáciu kultúrno-spoločenského života a občianskych iniciatív, neformálnych združení a voľnočasovej sebarealizácie obyvateľov v postkovidovom a postpandemickom období, s využitím a posilnením vzájomných cezhraničných väzieb a spolupráce.To je i jeho cieľom. Projekt vychádza zo spoločne identifikovaných problémov s cieľom zlepšiť súčasnú situáciu. Nástrojom bude realizácia  spoločných výmenných a spoločenských aktivít a vydanie spoločnej publikácie.

Cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy

Spoločná realizácia:

Do realizácie, naplnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektu sa zapoja obidvaja partneri v rozsahu uvedenom v popise aktivít. Tie sú časovo a obsahovo previazané, spoločne koordinované, propagované a pripravené tak, aby sa na všetkých aktivitách projektu aktívne zúčastnili cieľové skupiny obidvoch partnerov. Všetky aktivity projektu tak budú realizované spoločne obidvoma partnermi, spoločným projektovým tímom so zastúpením obidvoch partnerov. Podobne spoločne, s dôrazom na trvalú udržateľnosť, budú zdieľané i výsledky a výstupy projektu. Takouto realizáciou je zaručená aktívna cezhraničná spolupráca a napĺňanie zámerov programu. Aktivity obidvoch partnerov prispievajú k naplneniu cieľa projektu a ich harmonogram je vzájomne odkomunikovaný. Výsledky projektu budú vzájomne zdieľané a využívané, prínosné pre zlepšenie východiskovej situácie cieľových skupín na obidvoch stranách hranice.